Om os

Om os

Agenda21 Helsingør er en forening stiftet den 11. maj 2011. Alle, der støtter foreningens formål, kan optages og registreres som medlemmer. Medlemsskabet er kontingentfrit for medlemmerne, idet Helsingør Kommune støtter Agenda 21’s projekter efter ansøgning og godkendelse i Økonomiudvalget. Aktive medlemmer samles i aktivitetsgrupper, som selv fastsætter deres forretningsorden.

Aktivitetsgrupperne tager meget gerne mod flere interesserede,og der er også mulighed for at starte nye grupper inden for miljøbevidsthed og bæredygtighed, f. eks vand eller CO2-reduktion. Foreningen er som nævnt kontingentfri for alle interesserede bosat i Helsingør Kommune. Kontakt foreningen på formand@agenda21helsingor.dk eller 28 69 16 65

VEDTÆGTER FOR AGENDA 21 HELSINGØR

Gældende fra og med 06-03-2019

§1

Foreningens navn, virkeområde og formål

Foreningens navn er “Agenda 21 Helsingør”. Foreningens medlems- og virkeområde er Helsingør Kommune.

Foreningens formål er

 • at informere og aktivere alle i Helsingør Kommune vedrørende miljøbevidst og bæredygtig adfærd, herunder at afholde borgermøder
 • at inspirere og støtte projekter samt foreningens aktivitetsgrupper, der vil gøre en praktisk indsats for miljøbevidsthed og bæredygtighed
 • at bidrage med frivilligt indsats inden for natur- og miljøforvaltning
 • at fremme samarbejde mellem foreninger og institutioner med beslægtede formål

Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§2

Medlemskab

Alle, der støtter foreningens formål, kan optages og registreres som medlemmer. Medlemsskabet er kontingentfrit for medlemmerne, idet Helsingør Kommune støtter foreningen. Aktive medlemmer samles i aktivitetsgrupper, som selv fastsætter deres forretningsorden. Bestyrelsen modtager udmeldelse af foreningen.

§3

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mail, på internettet og i den lokale presse  med mindst 2 ugers varsel. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Bestyrelsens beretning for det seneste regnskabsår
 • Behandling af årsregnskab påtegnet af foreningens valgte revisor.
 • Behandling af budget for det indeværende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer fra fortrinsvis 5 forskellige aktivitetsgrupper samt 2 suppleanter blandt de øvrige fremmødte
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 6 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom vedlagt motiveret dagsorden. Alle beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling kræver for vedtagelse simpelt flertal af de fremmødte.

§4

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra fortrinsvis 5 forskellige aktivitetsgrupper.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og den fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal minimum holde 4 møder årligt og føre en beslutningsprotokol. Alle bestyrelsesmøder er åbne. Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra aktivitetsgrupperne et samlet budgetforslag for foreningen til godkendelse på generalforsamlingen og derefter i Helsingør Kommune.

Formanden fordeler opgaverne inden for bestyrelsen, og ved formandens forfald påhviler dennes pligter næstformanden. Kassereren har ansvaret for, at foreningens indtægter og udgifter bogføres på behørig måde.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af årsregnskab, der følger kalenderåret, og budget. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for fremsendelse af godkendt årsregnskab og budget til  Helsingør Kommune senest 1 april. Bestyrelsen er endelig ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af en hjemmeside til brug for information om foreningens aktiviteter.

§5

Aktivitetsgrupper, samarbejdende foreninger og institutioner

Én eller flere personer, der arbejder aktivt med afgrænsede områder inden for foreningens formål kan danne en aktivitetsgruppe. Foreningens aktivitetsgrupper samt de foreninger og institutioner, som foreningen samarbejder med, er listet på foreningens hjemmeside.

§6

Nedlæggelse af foreningen

Forslag om foreningens nedlæggelse ved en ordinær generalforsamling kan vedtages, hvis alle aktivitetsgrupper er repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte er for forslaget.

Bliver foreningens nedlæggelse gyldigt besluttet af en generalforsamling, beslutter samme generalforsamling, hvorledes foreningens formue hhv. eventuel gæld skal afvikles. Beslutningen skal endeligt godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling af mindst 3/4 af de fremmødte. Beslutning om foreningens nedlæggelse skal godkendes i Helsingør Kommune.

Gennemgribende og ajourførte vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 06.03.2019.