Om os

Om os

Agenda21 Helsingør er en forening stiftet den 11. maj 2011. Alle, der støtter foreningens formål, kan optages og registreres som medlemmer. Medlemsskabet er kontingentfrit for medlemmerne, idet Helsingør Kommune støtter Agenda 21’s projekter efter ansøgning og godkendelse i Økonomiudvalget. Aktive medlemmer samles i aktivitetsgrupper, som selv fastsætter deres forretningsorden.

Aktivitetsgrupperne tager meget gerne mod flere interesserede,og der er også mulighed for at starte nye grupper inden for miljøbevidsthed og bæredygtighed, f. eks vand eller CO2-reduktion. Foreningen er som nævnt kontingentfri for alle interesserede bosat i Helsingør Kommune. Kontakt foreningen på formand@agenda21helsingor.dk eller 23 41 15 48

Årsregnskab 2023

Aarsregnskab-2023

Budget 2024

Budget-2024

VEDTÆGTER FOR AGENDA 21 HELSINGØR

Gældende fra og med 18-05-2021

§1

Foreningens navn, virkeområde og formål

Foreningens navn er “Agenda 21 Helsingør”. Foreningens medlems- og virkeområde er Helsingør Kommune.

Foreningens formål er

 • at informere og aktivere alle i Helsingør Kommune vedrørende miljøbevidst og bæredygtig adfærd, herunder at afholde borgermøder
 • at inspirere og støtte projekter samt foreningens aktivitetsgrupper, der vil gøre en praktisk indsats for miljøbevidsthed og bæredygtighed
 • at bidrage med frivilligt indsats inden for natur- og miljøforvaltning
 • at fremme samarbejde mellem foreninger og institutioner med beslægtet formål

Foreningen er politisk uafhængig.

§2

Medlemskab

Alle, der støtter foreningens formål, kan optages og registreres som medlemmer. Medlemskabet er kontingentfrit for medlemmerne, idet Helsingør Kommune støtter foreningen ifølge Klima- og Bæredygtighedsplan 2020 – 2030. Aktive medlemmer samles i aktivitetsgrupper, som selv fastsætter deres forretningsorden. Bestyrelsen modtager udmeldelser af foreningen.

§3

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mail, på internettet og i den lokale presse  med mindst 2 ugers varsel. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Bestyrelsens beretning for det seneste regnskabsår
 • Behandling af årsregnskab påtegnet af foreningens valgte revisor.
 • Behandling af budget for det indeværende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer fortrinsvis 1 fra hver af de forskellige aktivitetsgrupper samt 2 suppleanter blandt de øvrige fremmødte
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 6 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom vedlagt motiveret dagsorden. Alle beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling kræver for vedtagelse simpelt flertal af de fremmødte, bortset fra vedtægtsændringer, jvf § 3 stk. 4, hvor der kræves 2/3 flertal.

§4

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra fortrinsvis hver af de forskellige aktivitetsgrupper. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og den fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal minimum holde 4 møder årligt og føre en beslutningsprotokol. Alle bestyrelsesmøder er åbne. Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra aktivitetsgrupperne et samlet budgetforslag for foreningen til godkendelse på generalforsamlingen og derefter i Helsingør Kommune.

Formanden fordeler opgaverne inden for bestyrelsen, og ved formandens forfald påhviler dennes pligter næstformanden. Kassereren har ansvaret for, at foreningens indtægter og udgifter bogføres på behørig måde.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af årsregnskab og budget, der følger kalenderåret. Foreningens budget kan , såfremt slutresultatet ikke ændres, reguleres i løbet af året. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for fremsendelse af godkendt årsregnskab og budget til  Helsingør Kommune senest 1 april. Bestyrelsen er endelig ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af hjemmesiden til brug for information om foreningens aktiviteter. Der er etableret en Facebook gruppe, som styres af den IT ansvarlige.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

§5

Aktivitetsgrupper, samarbejdende foreninger og institutioner

Én eller flere personer, der arbejder aktivt med afgrænsede områder inden for foreningens formål, kan danne en aktivitetsgruppe. Foreningens aktivitetsgrupper samt de foreninger og institutioner, som foreningen samarbejder med, er listet på foreningens hjemmeside.

§6

Nedlæggelse af foreningen

Forslag om foreningens nedlæggelse ved en ordinær generalforsamling kan vedtages, hvis alle aktivitetsgrupper er repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte er for forslaget. Beslutningen skal endelig godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling af mindst 3/4 af de fremmødte.

Bliver foreningens nedlæggelse gyldigt besluttet af en generalforsamling, beslutter samme generalforsamling ved simpelt flertal, hvorledes foreningens formue hhv. eventuel gæld skal afvikles. Denne beslutning skal godkendes af Helsingør Kommune.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. maj 2011, samt på ordinære generalforsamlinger den 5. marts 2012, den 19. februar 2014, og den 6. marts 2019. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. maj 2021.

Birgit Nørgaard

Dirigent

Claus Skov Christensen

Formand