Hermed dagsorden og årsberetning for 2016 til brug for vores 
ordinære generalforsamling.
Indkaldelsen må meget gerne videresendes til jeres familie, vennekreds og øvrige netværk,
som får mulighed for indledningsvis at høre om miljøvenlig og komposterbar  plastik, 
jfr. annonce i Nordsjælland i uge 6.

Den foregår torsdag den 2. marts 2017 kl. 19 i Toldkammeret, Lille Sal.
 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning for det seneste regnskabsår (vedhæftet denne mail i tekst- og pdf-format).

Punkt 3: Behandling af revisionspåtegnet årsregnskab for 2016.

Punkt 4: Behandling af budgetforslag for 2017.

Punkt 5: Indkomne forslag. Forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde skriftligt senest tirsdag den 23. februar 2016 (1 uge før generalforsamlingen).

Punkt 6: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer fra fortrinsvis 5 forskellige aktivitetsgrupper samt 2 suppleanter blandt de øvrige fremmødte.

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Punkt 8: Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Ad punkt 6:

Claus Skov Christensen er villig til genvalg

Hedvig Vestergaard er villig til genvalg

Mogens Aarsleff Hansen er villig til genvalg

Jens P Hansen er villig til genvalg

 
Læs Årsberetning