Forsyning Helsingør og den store vision

Forsyning Helsingør har - i følge sin egen hjemmeside - visionen om at være Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed, som andre skal inspireres af.


Helt uafhængig af diskussionen om placeringen af Forsyning Helsingørs domæne, vil vi gerne advokere for at man forsøger at virkeliggøre denne vision på specielt ét af de fokusområder, som nævnes på hjemmesiden: miljø og klima. Her er affaldsområdet en vigtig del, og det kræver helt afgjort højere ambitioner end de skraldevogne med energibesparende dieselmotorer, som der er nu er indgået aftale om.


Når det drejer sig om sortering og genbrug er der en hel del initiativer i andre kommuner i Hovedstadsområdet. I Furesø og Herlev kommuner har man f.eks. Madam Skrald-ordningen, hvor de enkelte husstande har en ekstra affaldsbeholder med rum for plastic, metal, papir og glas. I Gladsaxe kommune indsamler man 5 kategorier udover restaffaldet fra husstandene. I Hillerød har man for nylig vedtaget separat indsamling af grønt og madaffald til biogas, og i Gribskov er der allerede gennemført forsøg med særskilt indsamling af bioaffald til biogasproduktion og kompostering.


Miljøministeriets nye ressourcestrategi pålægger kommunerne at genbruge en større andel af affaldet og sende mindre til forbrænding. I Helsingør har vi genbrugsordninger for det meste, hvis man ellers har mulighed for at tage ud til Skibstrup. Men med den øgede sortering af affald vil der både være brug for nye tiltag for at afhente sorteret affald fra de enkelte husstande, og for flere bynære genbrugspladser.


Metoderne for at opfylde målene i ressourcestrategien er valgfrie. Forsyning Helsingør udarbejder pt. et forslag til affaldsplan for Helsingør, som byrådet skal diskutere og vedtage inden 1. oktober. Agenda 21 Helsingør ser frem til at miljø- og klimahensyn kommer i fokus i affaldsplanen, bl.a. ved at der lægges op til mere sortering og genbrug af resourcerne. Der er brug for epokegørende tiltag, hvis Forsyning Helsingør skal leve op til sin egen vision om at være Danmarks førende i 2016.


På vegne af Affald- og Gebrugsgruppen, Agenda 21 Helsingør
Herdis Jakobsen og Elisabet Diedrichs